شرکت فیلور


ظرفیت کارخانه جدید 350 هزار دستگاه یخچال – فریزر و یخچال فریزر در سال بوده و بهره برداری از آن در حال انجام است.